ÈMTO 2006

Dokumenty zde uvedené obsahují pouze výsledky disciplín, kterých se zúèastnila taneèní skupina MARVERCI. Kompletní výsledky v¹ech ¾ebøíèkových i mistrovských soutì¾í najdete na internetových stránkách Èeskomoravské taneèní organizace.
 
 
Tisk
Zpt
1420950 nvtvnk, 43 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm