Informace ze soustøedìní
Na této stránce vás budeme informovat o dìní na letním soustøedìní DCM a prostøednictvím vlo¾eného modulu "náv¹tìvní knihy" do stránky umo¾níme komunikaci a zasílaní vzkazù úèastníkùm soustøedìní. Ti se vynasna¾í na zprávy reagovat a odpovídat, pokud se v èasovì nároèném denním programu najde volná chvilka. Dìkujeme za pochopení a trpìlivost.
Re: Re: Re: V¹em trenérùm!Bìtka a Luká¹, 29.08.2012 22:48, Reagovat
Zdravíme v¹echny trenéry a pøipojujeme se jak s podìkováním za v¹echno co pro dìti dìláte, tak s pøáním pevných nervù. Jste prostì NEJLEP©Í!!!!!!!!!!!!! DÍKY Bìtka a Luká¹
 
Peteno 37959x
 
Zpt
Zobrazit lnek

Reagovat na pspvek
Nadpis:
Jmno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Pspvek:
Potvrzovac kd:
(prosm opite z obrzku)
1420974 nvtvnk, 77 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm