Varieté bez hranic

V rámci èesko-saského projektu Vyrùstat-srùstat v sasko-èeském pohranièí, který ji¾ tøetím rokem realizuje DDM Ústí nad Labem se v termínu 12.8. - 20.8. 2011 uskuteèní v Ústí nad Labem a Drá¾ïanech taneènì-muzikálové a cirkusové turné s názvem Varieté bez hranic. Nenechte si ujít pøedstavení v úterý 16.8. od 18.00 hodin ve Sportcentru Sluneta na Klí¹i. Vstupné je zdarma! Vstupenky si mù¾ete vyzvednout v DDM Ústí nad Labem, vchod z Bìlehradské ulice.
 Varieté bez hranic je muzikálnì artistická show, ve které se pøedstaví více jak sto úèinkujících z Ústí nad Labem a Chemnitz -taneènice a taneèníci Dance Center Marverci DDM Ústí n.L., klauni a artisté z cirkusu dìtí a mláde¾e Birikino Chemnitz a zpìváci z muzikálové skupiny T.I.M.E. Keplerova Gymnázia z Chemnitz. Diváci se mohou tì¹it na hudbu rùzných ¾ánrù, od rock´n ´rollu a¾ po hip hop.

Termíny pøedstavení:

14.8.2011     17.00 hod. Dùm dìtí a mláde¾e Ústí nad Labem, divadelní sál
                                          (malé pøedstavení k zahájení celého turné)

16.8.2011     18.00 hod. Sportcentrum Sluneta Ústí nad Labem

17.8.2011     16.00 hod. mimoøádné pøedstavení na dìtské onkologické klinice v Drá¾ïanech

18.8.2011     10.00 hod. cirkusový stan na Cockerwiese, Drá¾ïany
                       
                       
19.00 hod. cirkusový stan na Cockerwiese, Drá¾ïany (VIP pøedstavení)

19.8.2011     18.00 hod. cirkusový stan na Cockerwiese, Drá¾ïany

Vstupenky na jednotlivá pøedstavení si mù¾ete vyzvednout na recepci DDM nebo zarezervovat emailem jana.pokorna@ddmul.cz èi telefonicky 737 78 78 11.

kliknutím zvìt¹it

 
 
Tisk
Zpt
1420964 nvtvnk, 14 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm