Vítáme Vás na prezentaèních a informaèních stránkách Dance Center Marverci  Domu dìtí a mláde¾e Ústí nad Labem

OSTATNÍ

Podìkování
Novoroèenky
Seznam aktualit
Vyhledávaèe
Zmìny na webu (4.4.)
 
                
Informaèní kanál  Facebook       

ANKETA

Na 12. Enjoy dancing tanèím
poprvé
12
podruhé
8
potøetí
8
poètvrté
3
popáté
6
po¹esté
5
posedmé
3
poosmé
7
podeváté
11
podesáté
33
pojedenácté
20
podvanácté
24
Dùm dìtí a mláde¾e
Ústí nad Labem
 
Èeská taneèní organizaceInternational Dance Organization NAV©TIVTE

GANGSTASTAR ®
HIP HOP SHOP  
ONLINE  RÁDIA
          
              
        

PODPORUJE NÁS


 

 

          


 

Vicemistøi Èeské republiky
DCM showdance formace juniorské vìkové kategorie "Napsala ..." vytanèila na Mistrovství Èeské republiky støíbrné medaile za krásné druhé místo, kdy¾ se dle hodnocení poroty umístila jen za formací mezinárodnì ostøíleného souboru Akcent Ostrava. V choreografii Michaely Fidlerové tanèila Bobková Alexandra, Bursová Veronika, Hartová Dominika, Jarolímková Jaroslava, Marvanová Jana, Matu¹ová Klára, Novotná Dominika, Procházková Lucie, Staòková Barbora, ©rámková Karolína, Tomanová Eli¹ka a ®ejdlová Markéta. Blahopøejeme prvním vicemistrùm Èeské republiky k dosa¾enému úspìchu.

D4U Cup - Tancem proti drogám
V nedìli 20. 5. 2012 se v Praze, v Basketbalové hale Sparta Praha, Nad Královskou oborou 51, Praha 7
koná ji¾ 3. roèník pohárové soutì¾ì D4U CUP - Tancem proti drogám, její¾ poøadatelem je Taneèní klub DANCERS 4 YOU, o.s.. Za Dance Center Marverci se této pohárové soutì¾e zúèastní hip hopová formace juniorské vìkové kategorie choreografky Vìry Mihálové "Get out of my heart".

Dance Life Tour 12 - MÈR art formace
Poslední a zároveò nejdùle¾itìj¹í soutì¾ leto¹ní sezóny èeká v sobotu 19. 5. 2012 na show dance formace DCM. Show dance formace dìtské vìkové kategorie "V Peøíèkovì" a juniorské vìkové kategorie "Napsala ..." si vytanèily postup na Mistrovství Èeské republiky poøádané Czech Dance Organization, které se koná ve Sportovní hale AC Sparta, Kovanecká 2405, Praha 9 - Podvinný mlýn. Na této vrcholné soutì¾i bude mezinárodní porota ve slo¾ení Andrea Mysliveèková, Kateøina ©tìpánková, Alena Tome¹ková, Jiøí Buroò, Eva Vlková, Richard Kozlowski (Polsko), Claudia Laser-Hartel (Nìmecko), Alena Majeriková (Slovensko), Hana ©vehlová (Slovensko) hodnotit taneèní výkony nejlep¹ích formací Èeské republiky.

Dance Life Tour 12 - MÈR street a disco show Brno
Mistrovství Èeské republiky taneèních skupin poøádaných Czech Dance Organization, o.s. Street a disco show formace DCM "Najdi bílou lentilku" dìtské vìkové kategorie a "Fobie" hlavní vìkové kategorie získaly postup na Mistrovství Èeské republiky, které se koná o tomto víkendu. Formace DCM budou soutì¾it v sobotu 12. 5. 2012 v Bobycentru v Brnì ji¾ od ranních hodin. Soutì¾, kterou budou zaznamenávat kamery Èeské televize a vznikne z ní asi 50 minutový záznam, bude moderovat Honza Musil a Monika Brinzáková. S nimi se bude støídat Evica ©edová a Radim Samek.

MÈR TSR a MÈ DLT12
Soutì¾ní sezóna pomalu vrcholí a nastávající víkend ve dnech 4.-6. kvìtna 2012 nás èeká mistrovství Èeské republiky Evropa 2 Taneèní skupina roku 2012 Tour. Ve sportovní hale v Praze na Folimance bude o nejvy¹¹í ocenìní sezóny bojovat v pátek 4.5. ná¹ maminkovský tým "Dámy ze St.Tropez", v sobotu 5.5. show dance choreografie dìtské vìkové kategorie "V Peøíèkovì" a v nedìli 6.5. juniorská show dance choreografie "Napsala...".
Street dance show formaci hlavní vìkové kategorie "Fobie" èeká v sobotu Mistrovství Èech Czech Dance Organization DLT 12 v Jablonci nad Nisou, kde budou bojovat o postup na MÈR.

Dance Life Tour 12 - Mistrovství Èech
Vá¾ení pøátelé, DANCE LIFE TOUR 2012 ji¾ odstartovala, a proto mi dovolte pogratulovat Vám k postupu na Mistrovství Èech dìtí, které se koná 28. – 29.4.2012 v Chomutovì. Pøípravy jsou v plném proudu, poháry, medaile se blýskají, krásné barevné diplomy se tisknou a malé dáreèky pro 1.-3.místo se hromadí. V leto¹ním roce pøibudou i 3 putovní poháry. ADRESA- Mìstská sportovní hala Chomutov, Mánesova ul. Pøíjezd od Prahy - na kruháku rovnì – na 2.svìtelné køi¾ovatce doprava – stále po hlavní, která Vás dovede zanedlouho a¾ k hale. Pøíjezd od Mostu smìr centrum – na kruháku rovnì / po pravé stranì Lidl / na køi¾ovatce doleva – po levé stranì nák.centrum Chomutovka mìstské láznì a o kousek dál mìstská sportovní hala. REGISTRACE do 16.4., ale pokud jste zapomnìli se pøihlásit kontaktujte hned soutì¾ní úsek CDO – Denisu Ro¹tejnskou. PREZENCE Pouze prostøednictvím DNS do ètvrtka 26.4. do 24hod. REKVIZITY Velké rekvizity je mo¾no nosit zadním vchodem haly, jen to musíte nahlásit u prodeje vstupenek. Rodièe, kteøí nosí rekvizity musí mít u¾ ident. pásek na ruce. ©ATNY Rozpis ¹aten bude vyvì¹en u vstupu a u platby startovného. Prosíme udr¾ujte v celé hale poøádek.
VOLNÉ VSTUPENKY 1formace/ 1vstupenka Taneèníci, trenéøi musejí mít ident.pásky pøed vstupem do haly na ruce. ZDRAVOTNÍK VIP – prosklená místnost u stropu, schody mezi velkým a malým sálem
OBÈERSTVENÍ v hale – restaurace – teplá jídla, hranolky, párek v rohlíku,… obèerstvení STRADA – bagety,…cukrová vata, zmrzlina a dal¹í dobroty, v okolí dostatek restaurací – smìrem doprava nákupní centrum Chomutovka a Centrál. PARKOVÁNÍ v okolí haly – pozor sobota do 12h placené.
TÌ©Í SE NA VÁS ORG.TÝM BEET.DC EXE

TSR 2012 mistrovství Èech
Z regionálního kola TSR 2012 formací ètyø vìkových kategorií v Mostì postoupilo deset skupin DCM na mistrovství Èech. 14.-15.4.2012 se koná v Praze èást soutì¾ní tour Evropa 2 Taneèní skupina roku za úèasti taneèních skupin v¹ech regionù Èech. V sobotu bude soutì¾it ve vìkové kategorii baby skupina nejmen¹ích taneènic s formací "Pod dubem, za dubem", dìti formace "V Peøíèkovì" a dospìlí "Dámy ze St.Tropez". V nedìli 15.dubna 2012 jedou do Sportovní haly na Folimance formace dìtí "Za zdí lavièka" a "Najdi bílou lentilku". Soutì¾ formací dospìlých v kategorii hiphopových choreografií a freestyle, ve kterých tanèí formace "Simple Dope" a "Fobie" byla pøesunuta na sobotu 21.4.2012. Soutì¾ juniorských formací se koná v nedìli 22.4.2012 v Plzni. O vítìzi a postupujících jednotlivých vìkových kategorií a taneèních disciplín rozhoduje profesionální porota, slo¾ená z odborníkù, zástupcù partnerù, médií a celebrit taneèního sportu.

Dance Life Tour 12 - zemské kolo JVK Èechy
Mistrovství Èeské republiky taneèních skupin poøádaných Czech Dance Organization, o.s. - zemské kolo Èechy juniorské vìkové kategorie se koná 14.-15. dubna 2012 v Arenì Sparta Podvinný mlýn, Praha 9. Uskuteèní se zde postupové soutì¾e taneèních formací disciplín vyhlá¹ených CDO, na které z regionálního kola pro Ústecký kraj postoupily v¹echny ètyøi na¹e formace JVK. V sobotu 14.4.2012 probìhnou soutì¾e v disciplínách Choreografie rekreaèního tance street a IDO hip hop, pøi kterých zmìøí své síly s dal¹ími formacemi z Èech za DCM CHRT street "Get out of my heart" a IDO hip hop "Walkin´in the street". V nedìli 15.4.2012 soutì¾í v kategorii Street a disco show "The Sims: Ponoøte se do hry" a choreografie "Napsala ..." v kategorii Show dance.

Dance Life Tour 12 - regionální kolo Ústeckého kraje
Mistrovství Èeské republiky taneèních skupin poøádaných Czech Dance Organization, o.s. - regionální kolo pro Ústecký kraj se koná v Ústí nad Labem v sobotu 31. bøezna 2012 ve Sportcentru Sluneta, Jateèní 18 od 10:00 hodin. Uskuteèní se zde postupové soutì¾e taneèních formací disciplín vyhlá¹ených CDO, v¹ech vìkových kategorií. Celkem 15 taneèních klubù z celého kraje pøiveze 73 formací, s nimi¾ budou bojovat v disciplínách hip hop, street, modern, disco, jazz, show dance, latino show a dal¹ích. Nejpoèetnìj¹í zastoupení, 178 taneènic a taneèníkù bude mít ná¹ taneèní klub Dance Center Marverci. Dorazí v¹ak i dal¹í kluby, které zde budou bojovat v extralize, v druhé i tøetí lize (choreografie rekreaèního tance), a to v nìkolika taneèních stylech.

TSR 2012 regionální kolo
Pro jedenáct formací ètyø vìkových kategorií DCM zaèala v sobotu 24.bøezna 2012 ve Sportovní hale v Mostì soutì¾ní èást sezony. První postupovou soutì¾í, na které bylo mo¾né pøed zraky odborné poroty zatanèit nové soutì¾ní choreografie a nechat ná¹ taneèní výkon porovnat s ostatními formacemi z regionu bylo regionální kolo pro severní Èechy soutì¾ní tour Evropa 2 Taneèní skupina roku. Soutì¾ je urèena jak pro amatérské, tak i profesionální taneèní teamy ve v¹ech vìkových kategoriích. O vítìzi a postupujících jednotlivých vìkových kategorií a taneèních disciplín rozhoduje profesionální porota, slo¾ená z odborníkù, zástupcù partnerù, médií a celebrit taneèního sportu. Hodnocení poroty, jak je patrné z umístìní jednotlivých skupin uvedených v tabulkách, bylo velice dobré a nominuje na¹e formace do dal¹ího kola, kterým bude soutì¾ formací v¹ech regionù Èech. Vìkové kategorie baby, dìti a dospìlí mají své mistrovství Èech 14.-15.4.2012 v Praze, junioøi o týden pozdìji 22.4. 2012 v Plzni.

TSR 24.3.2012 Most
Dùle¾ité informace pro v¹echny taneèníky formací Za zdí lavièka, V Peøíèkovì, Najdi bílou lentilku, Pod dubem za dubem a The Sims: Ponoøte se do hry, Get out of my heart, Napsala..., Walkin´in the street, Simple Dope, Fobie. V sobotu 24.bøezna 2012 se zúèastníme regionálního kola pro severní Èechy Evropa 2 Taneèní skupina roku 2012 tour v¹ech vìkových kategorií, která se koná ve Sportovní hale Most a.s., tø. Budovatelù 112/7. Ètìte dále

Putovní pohár ED 2012
Vítìzem 5. roèníku soutì¾e o putovní pohár Enjoy Dancing dle hlasování divákù je street dance show formace juniorské vìkové kategorie "The Sims: Ponoøte se do hry" v choreografii Terezy Nové. Na druhém místì se umístila street dance show formace hlavní vìkové kategorie "Fobie", choreografie Ale¹ Lerch a na tøetím místì se umístili se shodným poètem hlasù dvì formace dìtské vìkové kategorie, show dance DVK "V Peøíèkovì" v choreografii Jany Pokorné a Martiny Vernerové a street dance show formace DVK "Najdi bílou lentilku" v choreografii Petry Kajzrové a Michaely Joná¹ové.

|< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >|

Seznam v¹ech aktualit    


 

 

 Èeská  taneèní organizace 

DDM Ústí nad Labem

 International Dance Organization

 
 
Tisk
1421054 nvtvnk, 93 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm