Vítáme Vás na prezentaèních a informaèních stránkách Dance Center Marverci  Domu dìtí a mláde¾e Ústí nad Labem

OSTATNÍ

Podìkování
Novoroèenky
Seznam aktualit
Vyhledávaèe
Zmìny na webu (4.4.)
 
                
Informaèní kanál  Facebook       

ANKETA

Na 12. Enjoy dancing tanèím
poprvé
12
podruhé
8
potøetí
8
poètvrté
3
popáté
6
po¹esté
5
posedmé
3
poosmé
7
podeváté
11
podesáté
33
pojedenácté
20
podvanácté
24
Dùm dìtí a mláde¾e
Ústí nad Labem
 
Èeská taneèní organizaceInternational Dance Organization NAV©TIVTE

GANGSTASTAR ®
HIP HOP SHOP  
ONLINE  RÁDIA
          
              
        

PODPORUJE NÁS


 

 

          


 

Grandfinále Czech Dance Masters
Jarní tour Czech Dance Masters 2019 vrcholí Mistrovstvím Èeské republiky 2019 ve dnech 23.-26. kvìtna 2019 v Prùmyslovém paláci v Praze Hole¹ovicích.
V tomto Grandfinále nebudou chybìt ani na¹e taneènice a taneèníci Dance Center Marverci. Ve ètvrtek 23.5.2019 se v kategorii Art show dospìlých pøedstaví s choreografií Bonnie and Clyde duo Martin Le¹ka - Nikola Málková. V pátek 24.5.2019 budou o co nejlep¹í umístìní bojovat show dance formace dìtské vìkové kategorie "Podivná Mademoiselle", juniorské vìkové kategorie "The Legendary Warrior Hua Mulan" a formace dospìlých "Caught in the Walls". O den pozdìji, v sobotu 25.5.2019 jede do Prahy výprava nejmlad¹ích taneènic DCM, soutì¾it bude choreografie "Den s Minnie" v mini vìkové kategorii. Pøejeme mnoho úspìchù!

CDM 2019 Brno MÈR "Beat street"
Dal¹ími soutì¾emi pokraèuje ve dnech 10.-12. kvìtna 2019 Mistrovství Èeské republiky Grand finále "Beat street" turné CZECH DANCE MASTERS 2019 v hale Vodova, Vodova 108, Královo Pole, 612 00 Brno. Organizátorem soutì¾í je TS Beat Up z.s. V brnìnské hale Vodova soutì¾í v pátek 10.5.2019 dvì formace juniorské vìkové kategorie taneèníkù DCM, které si nominace na MÈR vytanèily svým umístìním na Zemském kole mistrovství Èech v Praze. Je to street dance formace Game of Throne v choreografii Ireny Syro»ukové a Veroniky Èerné a v kategorii Hobby street dance - malá formace Generace Lost v choreografii Pavla Konvièného. Pøejeme v¹em krásné zá¾itky a hodnì úspìchu na MÈR v Brnì.

CDM 2019 MÈ Chomutov
Ve Sportovní hale v Chomutovì probíhá ve dnech 4. a 5. kvìtna 2019 zemské kolo - Mistrovství Èech taneèního turné CZECH DANCE MASTERS 2019. Organizátorem soutì¾í je BEETHOVEN D.C. V sobotu zatanèí v Chomutovì své choreografie pøed odbornou porotou ètyøi formace DCM Art dance. Na své vystoupení se tì¹í nejmen¹í taneènice vìkové kategorie MINI "Den s Minnie". Nejlep¹í taneèní výkony jsou pøipraveny podat dìtská choreografie "Podivná Mademoiselle", juniorská formace "The Legendary Warrior Hua Mulan" a dospìlí "Caught in the Walls". Pøejeme v¹em krásné zá¾itky a hodnì úspìchu na tradiènì velice pìknì pøipravených soutì¾ích v Chomutovì.

CDM 2019 Praha MÈ street
Dal¹ími soutì¾emi pokraèuje ve dnech 26. - 28. dubna 2019 zemské kolo - Mistrovství Èech turné CZECH DANCE MASTERS 2019 ve Sportovní hale SLAVIA, Vladivostocká 1460/10, Praha 10. Organizátorem soutì¾í je B.D.S. ACADEMY. V pra¾ské Sportovní hale soutì¾í v pátek 26.4.2019 dvì formace juniorské vìkové kategorie taneèníkù DCM, které si nominace na Mistrovství Èech vytanèily pøi regionálním kole v Jablonci nad Nisou. Je to street dance formace Game of Throne v choreografii Ireny Syro»ukové a Veroniky Èerné a v kategorii Hobby street dance - malá formace Generace Lost v choreografii Pavla Konvièného. Pøejeme v¹em krásné zá¾itky a hodnì úspìchu na Mistrovství Èech.

ETSR mistrovství Èech Praha
Z regionálního kola soutì¾í Taneèní skupina roku 2019, které se uskuteènilo 24. bøezna 2019 v Mostì, si na mistrovství Èech vìkové kategorie baby, dìti, junioøi, hlavní vìkové kategorie a seniorù, které se koná ve Sportovní hale Slavie Praha, Vladivostocká 1460/10 Praha 10 ve dnech 20. a 21. dubna 2019, vytanèilo postup ¹est taneèních formací Dance Center Marverci. V sobotu bude soutì¾it formace baby v disciplínì show art s názvem "Den s Minnie", formace dìtí také v disciplínì show art s názvem "Podivná Mademoiselle" a formace hlavní vìkové kategorie show art "Caught in the Walls". V nedìli 21.4.2019 v disciplínì Monumental choreografie tanèí seniorská choreografie maminek s názvem "Tanec mezi hvìzdami". V juniorské vìkové kategorii reprezentují DCM dvì formace. V disciplínì Great Freestyle s názvem "Game of Throne" a v Show Art formace "The Legendary Warrior Hua Mulan".
Pøejeme v¹em pøíjemné zá¾itky a úspì¹ný taneèní výkon.

CDM 2019 Jablonec nad Nisou
Nejvìt¹í taneèní tour v ÈR prolomí magickou hranici 20000 taneèníkù, staòte se souèástí CZECH DANCE MASTERS 2019 i vy!
Ji¾ 12 let objevujeme nové tváøe a motivujeme zaèínající taneèníky. Nabízíme jedineèné podmínky pro posouvání hranic taneèního umìní a vytváøíme prostor pro èerpání zku¹eností a nápadù. Moderátorem tour je Jakub Kotek.
Regionální kolo taneèních formací pro Ústecký a Liberecký kraj se koná v nedìli 31.bøezna 2019 v Mìstské hale v Jablonci nad Nisou U Pøehrady 4747/20. Uskuteèní se zde postupové soutì¾e v¹ech vìkových kategorií v disciplínách hip hop, street, disco, jazz, show dance a dal¹ích. Ve ètyrech vìkových kategoriích zatanèí své nové choreografie pøed odbornou porotou také 8 formací DCM.
Pøejeme v¹em taneènicím a taneèníkùm krásné zá¾itky a hodnì úspìchu.

ETSR 2019 region Most
ESCALATE TANEÈNÍ SKUPINA ROKU 2019 (BEST DANCE GROUP 2019) startuje. Nejlep¹í taneèní teamy z Èeské republiky se utkají o titul TANEÈNÍ SKUPINA ROKU 2019. Nejlep¹í domácí taneèní skupiny opìt porovnají síly s taneèníky ze Slovenska, Nìmecka, Maïarska, Polska a dal¹ích evropských zemí a utkají se o absolutního vítìze na evropském ¹ampionátu EUROPEAN BEST DANCE GROUP OF THE YEAR 2019. V nedìli 24.bøezna 2019 tanèí 9 formací Dance Center Marverci na regionálním kole tour ETSR 2019 v Mostì. Pøejeme v¹em tanèícím hezké zá¾itky a úspì¹né zahájení soutì¾ní sezóny.

Putovní pohár ED 2019
Vítìzem 12. roèníku soutì¾e o putovní pohár Enjoy Dancing se stává dle výsledkù hlasování divákù z celkového poètu 564 odevzdaných lístkù poètem 79 hlasù DVK show dance formace "Podivná mademoiselle" v choreografii Jany Veselé a Martiny Vernerové. Na druhém místì se umístily stejným poètem 60 hlasù juniorské formace street dance show "Game of Throne"
v choreografii Ireny Syro»ukové a Veroniky Èerné a show dance formace "The Legendary Warrior Hua Mulan" v choreografii Michaely Joná¹ové, Martina Le¹ky a Karolíny Kadleèkové. Poètem 50 hlasù se na tøetím místì umístila mini formace show dance "Den s Minnie" v choreografii Martiny Vernerové a Jany Veselé. V¹em taneèním formacím pøejeme na nastávajících soutì¾ích hodnì úspìchu a krásné zá¾itky. Taneèní skupina roku tour 2019 zaèíná pro v¹echny taneèní formace regionálním kolem v nedìli 24.bøezna 2019 v Mostì. CDO poøádá regionální kolo pro Liberecký a Ústecký kraj Czech dance masters´19 v Jablonci nad Nisou 31. bøezna 2019.

12. roèník Enjoy Dancing
Dance Center Marverci tradiènì zahajuje novou taneèní sezónu pøed soutì¾ní tour taneèních formací v¹ech kategorií v Severoèeském divadle v Ústí nad Labem pøehlídkou Enjoy Dancing. Dvanáctý roèník této oblíbené akce poøádá Dance Center Marverci ústeckého Domu dìtí a mláde¾e a Zaøízení pro dal¹í vzdìlávání pedagogických pracovníkù za podpory mìsta Ústí nad Labem v Severoèeském divadle ve ètvrtek 21. bøezna 2019. Na programu jsou dvì pøedstavení, od 15,00 a 18,00 hodin. V programu se pøedstaví stovky úèinkujících - taneèní formace v¹ech vìkových kategorií DCM, TS Avalanche, Aerobic club DDM, Musical School a ©kola stepu.

CDM 2018 MÈ Chomutov
Ve Sportovní hale v Chomutovì probíhá ve dnech 5. a 6. kvìtna 2018 zemské kolo - Mistrovství Èech taneèního turné CZECH DANCE MASTERS 2018. Organizátorem soutì¾í je BEETHOVEN D.C. V sobotu zatanèí v Chomutovì své choreografie pøed odbornou porotou ètyøi formace DCM Art dance. Na své vystoupení se tì¹í nejmen¹í taneènice vìkové kategorie MINI "Nej¹»astnìj¹í tvorové". Nejlep¹í taneèní výkony jsou pøipraveny podat dìtská choreografie "Z ostrova Motunui", juniorská formace "Princess Anastasia" a dospìlí "Kdo døív pøijde, ten si sedne". V nedìli tanèí na Mistrovství Èech Disco dance v kategorii Hobby disco malá formace juniorské vìkové kategorie "Black - B". Pøejeme v¹em krásné zá¾itky a hodnì úspìchu na tradiènì velice pìknì pøipravených soutì¾ích v Chomutovì.

CDM 2018 Praha MÈ street
Dal¹ími soutì¾emi pokraèuje ve dnech 27. - 29. dubna 2018 zemské kolo - Mistrovství Èech turné CZECH DANCE MASTERS 2018 ve Sportovní hale SLAVIA, Vladivostocká 1460/10, Praha 10. Organizátorem soutì¾í je B.D.S. ACADEMY. Ve ètyøech vìkových kategoriích zatanèí v pra¾ské Sportovní hale pøed odbornou porotou soutì¾ní choreografie dìtská formace, dvì formace juniorské vìkové kategorie a dvì formace dospìlých taneèníkù DCM, které si nominace na Mistrovství Èech vytanèily pøi regionálním kole v Mostì. V pátek 27.4.2018 soutì¾í malá formace Hobby street dospìlých s názvem "Red juice" v choreografii Martiny Kolské a Veroniky Èerné. V sobotu 28.4.2018 tanèí juniorská formace street dance v choreografii Martiny Kolské s názvem "We know, we can" a v choreografii Václava Nágla juniorská street show formace s názvem "Follow Me!". V nedìli 29.4.2018 soutì¾í v dìtské vìkové kategorii v choreografii Václava Nágla malá formace hobby street "9th Avenue" a ve vìkové kategorii HVK2 seniorská formace hobby street "V øetìzech" v choreografii Martiny Vernerové. Pøejeme v¹em krásné zá¾itky a hodnì úspìchu na Mistrovství Èech.

TSR 2018 mistrovství Èech Praha
Z regionálního kola soutì¾í Taneèní skupina roku 2018, které se uskuteènilo 18. bøezna 2018 v Mostì, si na mistrovství Èech vìkové kategorie baby, dìtí, juniorské vìkové kategorie, hlavní vìkové kategorie a seniorù vybraných taneèních disciplín, které se koná ve Sportovní hale Slavie Praha, Vladivostocká 1460/10 Praha 10 ve dnech 21. a 22. dubna 2018, vytanèilo postup ¹est taneèních formací Dance Center Marverci. V sobotu bude soutì¾it formace baby v disciplínì Show art s názvem "Nej¹»astnìj¹í tvorové", formace dìtí také v disciplínì Show art s názvem "Z ostrova Motunui" a formace hlavní vìkové kategorie show art "Kdo døív pøijde, ten si sedne". V nedìli, v juniorské vìkové kategorii a disciplínì Greet Freestyle soutì¾í formace s názvem "Follow me!" a v disciplínì Show art juniorská formace "Princess Anastasia". V disciplínì Monumental choreografie tanèí seniorská choreografie maminek s názvem "V øetìzech". Pøejeme v¹em pøíjemné zá¾itky a úspì¹ný taneèní výkon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >|

Seznam v¹ech aktualit    


 

 

 Èeská  taneèní organizace 

DDM Ústí nad Labem

 International Dance Organization

 
 
Tisk
1421057 nvtvnk, 73 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm