Vítáme Vás na prezentaèních a informaèních stránkách Dance Center Marverci  Domu dìtí a mláde¾e Ústí nad Labem

OSTATNÍ

Podìkování
Novoroèenky
Seznam aktualit
Vyhledávaèe
Zmìny na webu (4.4.)
 
                
Informaèní kanál  Facebook       

ANKETA

Na 12. Enjoy dancing tanèím
poprvé
12
podruhé
8
potøetí
8
poètvrté
3
popáté
6
po¹esté
5
posedmé
3
poosmé
7
podeváté
11
podesáté
33
pojedenácté
20
podvanácté
24
Dùm dìtí a mláde¾e
Ústí nad Labem
 
Èeská taneèní organizaceInternational Dance Organization NAV©TIVTE

GANGSTASTAR ®
HIP HOP SHOP  
ONLINE  RÁDIA
          
              
        

PODPORUJE NÁS


 

 

          


 

Mistrovství Èech formací HVK
Kladno 28. 4. 2007
Kladenská sportovní hala, Ulice sportovcù 817
Na Mistrovství Èech hlavní vìkové kategorie byly nominované na¹e show formace "Na ¹rot" a Hip hop formace "Symphony".

Druhá ©ance. popáté a luxusnì
Nejen mezi hiphopovými taneèníky je Druhá ©ance u¾ celkem za¾itý pojem. Jde o battle, který pravidelnì dvakrát roènì v Olomouci poøádá Alyaschca Crew a setkávají se na nìm taneèníci z Moravy, Èech, ale i hosté ze zahranièí. První Druhá ©ance probìhla v dubnu 2005 a díky pùlroèním intervalùm nás v sobotu 28. dubna 2007 èeká v olomouckém Apetit Music Clubu páté pokraèování.

Informace v¹em - oprava videa "Channel No.5"
Dìkuji tímto Lence ©trosové za upozornìní na chybu ve videosouboru formace JVK "Channel No.5". Chyba byla opravena dnes 18.4. 2007 v 18:30 hodin.

FDT - Regionální kolo formací Severní Èechy v Jablonci nad Nisou 14.4. 2007
ÈMTO poøádá v Mìstské sportovní hale U pøehrady v Jablonci nad Nisou regionální kolo v¹ech vìkových kategorií. Soutì¾it budou formace hip hop, show a disco dìtské vìkové kategorie, juniorské vìkové kategorie a hlavní vìkové kategorie. Soutì¾e se zúèastní celkem 7 formací na¹eho taneèního souboru.

Show Dance - Hip Hop - Disco Dance
Taneèní pøehlídka - velký sál DK Ústí nad Labem 1. 4. 2007
Balónková show je podtitul leto¹ní taneèní pøehlídky, která se koná v nedìli 1.dubna 2007 v Domì kultury mìsta Ústí nad Labem od 14:00 hodin. Na pøehlídce, za podpory mìsta Ústí nad Labem, se pøedstaví nejlep¹í taneèní skupiny s novými formacemi pøipravenými pro leto¹ní soutì¾ní sezonu.

Taneèník roku 2006
Druhý roèník soutì¾e v poulièním tanci pod názvem Taneèník roku zná svého vítìze.
TANEÈNÍK ROKU - NOVODOBÁ SOUTÌ® V POULIÈNÍM TANCI!
MYCITY, MYSTAGE. Záznam této akce mù¾ete sledovat v nedìli 1.dubna v 15:00 hodin nebo v repríze 2.dubna ve 21:00 na TV Óèko.

"Viaje a Londrés - Trip to London - Cesta do Londýna"
9.2. - 11.2. 2007 Londýn
Druhou reportá¾ ze svého zahranièního studijního pobytu pí¹e a se v¹emi se tentokrát chce o své zá¾itky z výletu do Londýna, podìlit Kateøina. Pøíjemnou atmosféru víkendového pobytu v hlavním mìstì Velké Británie s milým plánovaným setkáním dokresluje 23 zajímavých fotografií.

"Saludos de Santiago "
Pozdravy ze Santiaga, po pozdravech Moniky Mervartové v náv¹tìvní knize ze studijního pobytu ve ©panìlsku, posílá ze stejné zemì Kateøina Liehneová.

Pozvánka na workshop z Èeské Kamenice
Na taneèní workshop s hvìzdnými taneèními lektory svìtového hip hopu z USA a Brazilie Vás zve Tomá¹ Houferák. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Zaèíná plesová sezóna - 12.1.2007 - Maturitní ples S©OS Keplerova 7
V Domì kultury mìsta Ústí nad Labem je to dnes Maturitní ples dvou tøíd Støední ¹koly obchodu a slu¾eb Keplerova 7, který v na¹em mìstì zahajuje leto¹ní masopustní období. Studenti si vymysleli téma plesu "Nebe a Peklo" a s nejvy¹¹í peèlivostí na pøípravách plesu pracují ji¾ od øíjna. Nejtì¾¹ím úkolem pøi pøípravì takové akce je zajistit dostatek finanèních prostøedkù od sponzorù a dárcù k úhradì nákladù. Tento ples je i maturitním plesem èlenky na¹eho taneèního souboru Lenky Rogozinské a tak nemù¾e chybìt ani pøipravené pøekvapení Marvercù. To navíc nebylo pro Léòu jediné a tak si snad i pøes "pøekvápka" svého maturi»áku u¾ila.

Letní soustøedìní
Hotel Bellevue Doksy 25. 8. - 1.9. 2007 Cena 3 100,- Kè Platba do 31.5. 2007 poèet omezen !

Jarní soustøedìní
9.3. - 14.3. 2007 DVK a JVK cena 1950,- Kè s dopravou. 14. - 18.3. 2007 HVK 2 dny Show + 2 dny Hip hop Cena celkem 1700,- Kè zpìt bez dopravy ! Polovina 850,- Kè Platba do 20. února 2007

|< < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >|

Seznam v¹ech aktualit    


 

 

 Èeská  taneèní organizace 

DDM Ústí nad Labem

 International Dance Organization

 
 
Tisk
1420959 nvtvnk, 58 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm