2. èervna 2011

Marverci zlatí
Jablonec nad Nisou

Na mistrovství Èeské republiky v Jablonci odstartovala taneèní tour a prvními republikovými mistry v seriálu "Topgal Dance Life Tour 2011" se stali èlenové ústeckého klubu Marverci. V disciplínì Produkce street a Disco show formace se umístila partièka nazvaná "Pøíbìh z Benátek" pod vedením Ale¹e Lercha na prvním místì a vytanèila si nominaci na mistrovství Evropy.  /vh/  
Dal lnky:
Mistøi svìta v tancích disciplín IDO jsou z Domu dìtí a mláde¾e
Taneèní nadìje nezùstaly pozadu za zku¹enìj¹ími.
Ústeètí taneèníci poprvé mistry svìta
Tanec v radosti i bolesti
Marverci bojovali na mistrovství svìta
Rádio slavilo narozeniny, hosté plesali s ním
Dvacet rù¾í a jeden bodlák bojují ve Slovinsku
Smutná show vyprodala divadlo
Stan hudebního cirkusu Radia North Music
Tarzan kraloval taneènímu festivalu
Pøí¹erky z Lohenhohenu bodovaly
Ples vyvrcholil u¾ pøed pùlnocí
Kdy¾ plesá ústecká smetánka
V¹echno to byl Hollywood
TeleTelátkùm pro¹ly vtipy, za které se trestá.
Na pøehlídce se v¹ichni chlubili
Vstupenky jdou na draèku
Taneèní skupinu Marverci èekají dvì mistrovství svìta.
S hudbou ABBY na ples
Taneèníci uká¾í 31 premiér
Marverci pojali pøedstavení novinek jako oslavu
V krajském kole soutì¾e v tanci bodovali spí¹ domácí
Marverci: Na soutì¾ích uspìli malí i velcí taneèníci DDM
Cikánské koøeny/í: Autorku inspirovala balkánská hudba
Nové høi¹tì je otevøeno
Marverci slaví muzikálem 20 let
Billy Elliot v rytmu hip hopu
SHOW V DIVADLE: SE TØEMI STY TANEÈNÍKY ÈERTI ©ILI
Radost, fantazie a velké nad¹ení vládly pøi show Marverci
Mladý taneèník Ro¾ánek je ústeckým Travoltou
Enjoy Dancing roztanèí ústecké divadlo
Událost s Lucií Bílou dokázala: ®ivot je ples!
Mezinárodní taneèní festival
Marverci se pochlubili. A vìru bylo èím!
Na parketu ústecké haly Slunety to rozjede tisícovka taneèníkù
Taneèníci z Dance Center Marverci zahajují soutì¾ní sezonu
Marverci zahájili soutì¾ní sezonu, Freedom chystá B2Balance Tour
 
Tisk
Zpt
1420962 nvtvnk, 18 onlineVytvoil: © 2004 - Ji Pokorn, Redakn systm